Formularz zgłoszeniowy / Registration form


  na warsztat Mistrza Chen Zhonghua w Gdyni / for Master Chen Zhonghua's workshop in Gdynia

  Szczegółowe informacje o warsztacie tutaj / Detailed information about the workshop here

  Imię i nazwisko / First name and last name

  Adres email / Email address

  Numer telefonu komórkowego / Cell phone number (including country code)

  Kraj / Country

  Zgłaszam sie na / I sign up for

  Warunki uczestnictwa

  Udział w warsztatach jest na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim i w razie potrzeby, niektóre części, będą tłumaczone na język polski.
  W trakcie zajęć zabronione jest robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.
  W szczególnych przypadkach organizator może ograniczyć liczbę uczestników. W takim przypadku, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
  Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do treningu Tai Chi.
  Wyrażam zgodę na publikowanie w celach promocyjnych mojego wizerunku utrwalonego w formie filmów lub zdjęć podczas warsztatów.
  Zobowiązuję się wnieść opłatę najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć.
  Rejestracja jest wiążąca.

  Terms of participation

  Participation in the workshop is at one's own risk and responsibility.
  The workshop will be held in English and, if necessary, some parts, will be translated into Polish.
  During the classes it is forbidden to take photos or recording videos.
  In special cases, the organizer may limit the number of participants. In such a case, the order of applications decides about participation.
  I declare that I have no medical contraindications to practice Tai Chi.
  I agree to publish for promotional purposes my image recorded in the form of films or photos during the workshops.
  I undertake to pay the fee no later than the start of classes.
  Registration is binding.

  Akceptuję powyższe warunki uczestnictwa / I accept the above terms of participation

  Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane na podany adres mailowy.
  Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia, proszę skontaktować się z nami (chentaiji [małpa] wp [kropka] pl lub +48 600 054 345).
  Confirmation of registration will be sent to your email address.
  If you do not receive a confirmation, please contact us (chentaiji [at] wp [dot] pl or +48 600 054 345).